การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

TCAS รอบที่ 2 : โควตา

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

TCAS รอบที่ 2 : โควตา

TCAS รอบที่ 2 : โควตา

วันที่ 1-15 มีนาคม 2567

การรับเข้านักศึกษาใหม่รอบที่ 2 ผ่านระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) ที่ให้โควตาการสมัครแก่นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

English Language Proficiency
Test Results of Eligible Applicants for KKU
Admission Screening

(updated on 11 May 2022)

กำหนดการรับเข้าศึกษา

สมัครออนไลน์ที่ admissions.kku.ac.th

1-15 มีนาคม 2567

ครั้งที่ 1 (27-28 มีนาคม 2567) : ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ มข. ทาง admissions.kku.ac.th
ครั้งที่ 2 (5 เมษายน 2567) : ระบบจะยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติ

27 มีนาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มข.

9 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

12 เมษายน 2567

ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House

2 พฤษภาคม 2567

Clearing House ทาง student.mytcas.com

2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ Clearing House ทาง student.mytcas.com

4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง admissions.kku.ac.th

8 พฤษภาคม 2567

รายงานตัวเข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง reg.kku.ac.th

9-13 พฤษภาคม 2567

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

16 กันยายน 2567

* การสัมภาษณ์จะจัดขึ้น ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ประสานงานจะติดต่อผู้สมัครผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ในระบบรับสมัคร มข. เพื่อยืนยันการสัมภาษณ์และแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จำนวนรับสมัคร

สาขาวิชา

จำนวนรับ

การจัดการธุรกิจระดับโลก

30

การตลาดระหว่างประเทศ

30

การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

30

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต

การพัฒนาระหว่างประเทศ

30

18

จัดการการท่องเที่ยว

16

เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

20

วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

20

* The available seats for the Intertional Affairs program has no change.

ค่าน้ำหนักคะแนน NETSAT

สาขาวิชา

102 NETSAT1: ภาษาอังกฤษ

103 NETSAT1: คณิตศาสตร์

การจัดการธุรกิจระดับโลก

70%

70%

การตลาดระหว่างประเทศ

70%

70%

การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

70%

70%

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต

การพัฒนาระหว่างประเทศ

100%

100%

-

-

การจัดการการท่องเที่ยว

100%

-

เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

100%

-

วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

100%

-

* ค่าน้ำหนักคะแนน NETSAT (ทั้งวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) ที่แนะนำ ควรได้ 25% ขึ้นไปสำหรับทุกสาขาวิชา