การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

TCAS รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

TCAS รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน

TCAS R.1 : Portfolio

00 - 00 JAN 2023

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
English for Specific and Academic Purposes (ESAP)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ : คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน 10 หน้า

จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเอง 3-5 นาที เป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ: * ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเข้าศึกษาตามที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนด ต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ English for Specific and Academic Purpose (ESAP) โดยผู้เข้าศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด อ่านประกาศเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

กำหนดการรับเข้าศึกษา

สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาที่ admissions.kku.ac.th

1 – 16 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมลของผู้สมัคร

16 พ.ย. 2566

สอบสัมภาษณ์ (On-site) ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 พ.ย. 2566

▪ 30 พ.ย. 2566 (ตัวสำรอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์คัดกรอง มข.ที่ admissions.kku.ac.th

▪ 24 พ.ย. 2566 (ตัวจริง)

▪ 1 ธ.ค. 2566 (ตัวสำรอง)

ยืนยันสิทธิ์คัดกรอง มข.ที่ admissions.kku.ac.th.

▪ 25 – 27 พ.ย. 2566 (ตัวจริง)

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่ www.mytcas.com

6 – 7 ก.พ. 2567

สละสิทธิ์ Clearing House ที่ www.mytcas.com

8 ก.พ. 2567 หรือ 4 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ที่ admissions.kku.ac.th

12 ก.พ. 2567

รายงานตัวเข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ reg.kku.ac.th.

16 – 20 ก.พ. 2567