ผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุน ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน เข้าร่วมการประกวด โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุน ศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประกวด โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)”

โครงการนี้จัดโดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (dtac) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น รางวัลชมเชย ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
กิจกรรมนี้เป็นอีกการสนับสนุนแนวคิดและนวัตกรรมของภาคการเกษตร เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรและชุมชน

โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกษตรกรไทยที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบเกษตรกรสร้างสรรค์ยุคใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรายอื่นในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร และเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น

วิทยาลัยนานาชาติให้ความสำคัญกับความยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจในแก่ผู้ประกอบการในการเพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพภายในชุมชนอย่างยั่งยืน
ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ สั่งซื้อ คลิกเข้าชมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้เลย

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC
Photos by 

ข่าวทั้งหมด