ว.นานาชาติ มข. ร่วม Workshop & Discussion กับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI)

เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ Workshop & Discussion ระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์นวัตกรรมและสังคมที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยกิจกรรมนี้เป็นโครงการสืบเนื่องจาก การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI) และศูนย์นวัตกรรมและสังคมที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสองหน่วยงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวิศ เกตุแก้ว รองคณบดี ฝ่ายกลยุทธ์ วิจัย และการต่างประเทศ ผศ.ดร. ภาณินี นฤธาราดลย์ ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน และ อาจารย์ กนกอร รัตนพล อาจารย์ที่ปรึกษาการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต KKUIC เข้าร่วมในโครงการนี้โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.พรพจน์ ศรีดัน หัวหน้า​ BCG Research Center ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมสำคัญนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่อุทิศตนเพื่อสำรวจช่องทางสำหรับความร่วมมือในอนาคตเพื่อแสวงหาอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น พร้อมผนึกกำลังจัดเวิร์คช็อปและเสวนาที่กระตุ้นความคิดในด้านพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ลงนาม MOU เป็นความร่วมมือของความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อความยั่งยืน ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI) และศูนย์นวัตกรรมและสังคมที่ยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIC) ผนึกกำลังจัดเวิร์คช็อปและเสวนาครั้งสำคัญ กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจุดประกายความพยายามในการทำงานร่วมกันใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงนวัตกรรม การได้รับทุนวิจัยร่วมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างความร่วมมือในทีมวิจัยที่มีประสิทธิภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการพยายามที่จะระบุความสนใจในการวิจัยร่วมกัน สำรวจแนวทางใหม่ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่ผสมผสานกันเพื่อมอบโอกาสในการได้รับทุน และท้ายที่สุดคือการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระยะยาวที่เร่งความก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นผ่านการสนทนาแบบเปิดและการระดมความคิด

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC
Photos by 

ข่าวทั้งหมด