การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

TCAS รอบที่ 3 : แอดมิชชั่น

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

TCAS รอบที่ 3 : แอดมิชชั่น

TCAS รอบที่ 3 : แอดมิชชั่น

6 – 12 พ.ค. 2567
การรับเข้านักศึกษาใหม่แบบรับตรง ครั้งที่ 3 ที่คัดเลือกนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตามคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้า และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Announcement of Khon Kaen University International College (KKUIC)

The results of English for Specific and Academic Purpose (ESAP) for the students
who passed throughTCAS R.3 : Admission | Academic Year 2022

กำหนดการรับเข้าศึกษา

เลือกคณะ/โปรแกรม/สาขาวิชา ทาง student.mytcas.com

6 – 12 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเพื่อสอบสัมภาษณ์ (ครั้ง 1) ทาง student.mytcas.com

20 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเพื่อสอบสัมภาษณ์ (ครั้ง 2) ทาง student.mytcas.com

25 พ.ค. 2567

สอบสัมภาษณ์ Online ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Meeting

29 พ.ค. 2567

ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  Clearing House ทาง  student.mytcas.com

20-21 พ.ค. 2567
  • Clearing House (ครั้งที่ 1) ทาง student.mytcas.com
  • Clearing House (ครั้งที่ 2) ระบบจะยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ
20-21 พ.ค. 2567

สละสิทธิ์ Clearing House 

26 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง admissions.kku.ac.th

3 มิ.ย. 2567

รายงานตัวนักศึกษาใหม่และชำระค่าทำเนียมการศึกษาทาง reg.kku.ac.th

6-10 มิ.ย. 2567

เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

16 ก.ย. 2567

* การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในรูปแบบ ONLINE ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Meeting ผู้ประสานงานรับเข้าศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะติดต่อผู้สมัครทางอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์และแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

* การสัมภาษณ์จะจัดขึ้น ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ประสานงานจะติดต่อผู้สมัครผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ในระบบรับสมัคร มข. เพื่อยืนยันการสัมภาษณ์และแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จำนวนรับสมัคร

สาขาวิชา

จำนวนรับ

การจัดการธุรกิจระดับโลก

15

การตลาดระหว่างประเทศ

20

การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

9

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต

การพัฒนาระหว่างประเทศ

9

8

การจัดการการท่องเที่ยว

13

เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

14

วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

14

ค่าน้ำหนักคะแนน TGAT

สาขาวิชา

TGAT 1

TGAT 2

การจัดการธุรกิจระดับโลก

70%

30%

การตลาดระหว่างประเทศ

70%

30%

การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

70%

30%

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต

การพัฒนาระหว่างประเทศ

100%

100%

-

-

การจัดการการท่องเที่ยว

100%

-

เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

100%

-

วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

100%

-