นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มข. สาขาการระหว่างประเทศ คว้า “รางวัลดีเด่น” ในการนำเสนอผลงาน CWIE นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปฏิมากร หลวงราชา นักศึกษาจากสาขาการระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับ “รางวัลดีเด่น” ในการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ในหัวข้อ “Thailand’s Beneficiary from the Role of Thailand in the Establishment of the Advisory Centre under the UNCITRAL (The United Nations Commission on the International Trade Law) Working Group III” ซึ่งเป็นผลงานดีเด่นทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 13 ผลงานของนักศึกษาโครงการสหกิจฯ นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

โดยนางสาวปฏิมากร หลวงราชา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ดร. ธวัชชัย วรกิตติมาลี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน ในโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีคุณชมพูนุช ชมภูคำ และนายกีรดิต สัจเดว์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ เป็นพี่เลี้ยงในขณะฝึกสหกิจศึกษา ผู้คอยให้ความช่วยเหลือและดูแลการฝึกสหกิจศึกษาของนางสาวปฏิมากร ให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงด้วยดีในที่สุด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา เป็นอย่างสูง ที่ดูแลและสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC

ข่าวทั้งหมด