วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TICC ครั้งที่ 8 บูรณาการมุมมองเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้แทนคณบดี ผศ. ดร. ชวิศ เกตุแก้ว รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ วิจัย และการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Integrating Perspectives from Different Disciplines for Current and Emerging Society Needs towards Sustainable Development Goals (SDGs)” ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada กรุงเทพมหานคร
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย (Thailand International College Consortium International Conference : TICC International Conference) จัดโดยเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย (TICC) ซึ่งเริ่มก่อตั้งเครือข่ายเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยการนำของศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะนั้น

การประชุมสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม หน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค หน่วยงานของรัฐ และนักศึกษา ได้รวบรวมและสร้างพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิทยาการใหม่ๆ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมด้านความยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยระดมความคิดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในระดับประเทศและระดับโลก โดยมีการจัดประชุมวิชาการ TICC International Conference ปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยสถาบันในเครือข่ายจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลักปีละ 1 สถาบัน และทุกสถาบันเป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกปี จนถึงปัจจุบัน

ในปีนี้ เป็นการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ TICC International Conference ครั้งที่ 8 โดยมีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพหลักในจัดงาน นำโดย  ดร. ธนากร ทองประยูร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ในช่วงพิธีเปิดการประชุมสัมมนา Dr. Judith Sharkey อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาจาก College of Liberal Arts, University of New Hampshire และศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง อาจารย์ประจําคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็น Keynote speaker บรรยายหัวข้อ “Internationalization for Sustainable Education and Society” และหัวข้อ “BCG-based Soft Power Tourism: Paradigm Shift for Thailand Sustainable Tourism Development?” ตามลำดับ

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้แยกย้ายนำเสนอบทความทางวิชาการของตนเองในห้องประชุมย่อย ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน Business and Economy ด้าน Technology and Innovation ด้าน Logistics, Tourism, and Hospitality และด้าน Culture, Education, and Wellness ทั้งนี้ อาจารย์ลักคณา เฮ้งบริบูรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดระหว่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอบทความทางวิชาการ ในหัวข้อ “The Factors That Effect to Learning Performance in Operation Management Class: The Case of Business Student” อีกด้วย
ในช่วงท้ายของงานประชุมสัมมนาวิชาการ ได้มีพิธีส่งมอบธงให้แก่เจ้าภาพการประชุมสัมมนา TICC International Conference ครั้งที่ 9 ที่จะจัดขึ้นในปีหน้าให้แก่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนเครือข่าย 7 เครือข่าย ก่อนปิดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ TICC International Conference ครั้งที่ 8 อย่างเสร็จสมบูรณ์

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC
Photos by Nichakorn Nipornram

ข่าวทั้งหมด