นักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอในงานระดมความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

นางสาวณัชชา แหล่ป้อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต ชั้นปีที่ 3 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจาก 150 ทีม ทั่วประเทศไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันชื่อทีมว่า “เยาวชน 2030” และเป็นผู้ชนะในการนำเสนอจากการระดมความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ในฐานะผู้ชนะในด้านมิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง ได้รับมอบเงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประกวดโครงการ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” ในรอบนำเสนอผลงานและชิงชนะเลิศ ณ ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลและโลกเสมือน (Virtual Media Lab) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ ไปรษณีย์กลางเขตบางรัก ประเทศไทยโดยมี ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการฯ สศช. และผู้แทนจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การจัดโครงการ Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน เป็นการจัดงานสืบเนื่องจากงาน “ก้าวพอดี” ที่ สศช. จัดเป็นประจำทุกปี

การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยได้มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ชนะการผลิตวีดิทัศน์สั้นที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งมีผู้สนใจร่วมส่งวีดิทัศน์เข้าร่วมโครงการมากกว่า 150 ทีม และได้มีการคัดเลือกจนกระทั่งได้ 10 ทีมสุดท้าย (มิติละ 2 ทีม) ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Incubation Programme เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs รวมถึงการผลิตสื่อและทำคอนเทนต์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาผลงานและนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบสุดท้าย

โดยคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย (1) ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. (2) คุณจอมขวัญ ภิญโญวิทย์ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (3) ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (4) คุณอาสา ผิวขำ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (5) คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร The Cloud และ (6) คุณเอริกา เมษินทรีย์ เช็น ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge

สำหรับผลผู้ชนะเลิศทั้ง 5 มิติ ได้แก่ 1. มิติด้านสังคม (People) ทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง นำเสนอผลงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 2. มิติด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) ทีมเยาวชน 2030 นำเสนอผลงานเกี่ยวกับแนวคิดแหล่งเรียนรู้ชุมชน 3. มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) ทีมไม่ใช่ตัวแม่แต่เป็นตัวท็อป นำเสนอผลงานเรื่องผลกระทบของ Fast Fashion ต่อโลก 4. มิติด้านสันติภาพและสถาบัน (Peace) ทีม Change your mind นำเสนอผลงานเกี่ยวกับความรุนแรงในสถานศึกษา 5. มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ทีมหมู่เฮา_official นำเสนอผลงานความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย SDGs

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC

ข่าวทั้งหมด