ตัวแทนอาจารย์สาขาการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขยายอํานาจทางทะเลขึ้นสู่ฝั่ง ในการประชุม Southeast Asia’s Response to Maritime Power Projection

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 อาจารย์ฑภิพร สุพร อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ (International Affairs) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขยายอํานาจทางทะเลขึ้นสู่ฝั่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Southeast Asia’s Response to Maritime Power Projection.” ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การประชุมนี้ จัดขึ้นโดยศูนย์ยุทธศาสตร์และการต่างประเทศศึกษา Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ร่วมกับโครงการความมั่นคงทางทะเล RSIS Maritime Security Programme (RSIS) และสถาบันการทูตแห่งเวียดนาม Diplomatic Academy of Vietnam (DAV) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจยุทธศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการแก้ปัญหาความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายอำนาจทางทะเลนอกเขตภูมิภาค อาจารย์ฑภิพร สุพร มีโอกาสได้ขึ้นเวทีในฐานะวิทยากรเพื่อการอภิปรายเจาะลึก เรื่อง “การบรรจบกันและความแตกต่างของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการขยายอํานาจทางทะเลขึ้นสู่ฝั่ง ทั้งภายในและโดยรอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Convergence and Divergence of Interests surrounding the Management of Maritime Power Projection in and around Southeast Asia)

การเสวนาครั้งนี้ ได้ตีแผ่ว่ากลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดเส้นทางเดินเรือบนน่านน้ำที่มีความซับซ้อนอย่างไร ภายใต้การขยายอำนาจทางทะเลของนานาประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ อาจารย์ฑภิพรยังได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดยืนของประเทศไทยในการแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจอีกด้วย โดยให้ความกระจ่างในประเด็นที่ละเอียดอ่อน ซึ่งจะเป็นแนวทางการตอบสนองของประเทศไทยต่อภูมิประเทศที่กำลังพัฒนา

ช่วงที่สำคัญของการเสวนานี้ คือการเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้ฟังได้ร่วมอภิปรายความคิดเห็น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองของประเทศสมาชิกอาเซียน ต่อแนวโน้มของการขยายอำนาจทางทะเลนอกเขตภูมิภาคในปัจจุบัน ดังนี้

► เพื่อสำรวจการตอบสนองในระดับชาติ และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อการขยายอำนาจทางทะเล

► เพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของภูมิรัฐศาสตร์ทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความเป็นไปได้ในการบรรเทาความไม่มั่นคงท่ามกลางการขยายอำนาจทางทะเลนอกเขตภูมิภาค และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ การเสวนานี้ยังได้ขยายฐานเครือข่ายไปยังนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร CSIS, RSIS, DAV และสถาบันอื่น ๆ ภายในภูมิภาค เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ และถือเป็นการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านกิจการระหว่างประเทศและการศึกษายุทธศาสตร์

Reported by Marketing & PR Division, KKUIC
Photos by Thapiporn Suporn

ข่าวทั้งหมด