ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดค่าย English Camp for MPK พัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความเป็นสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2566 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIC Lifelong Learning Center) นำโดยอาจารย์กนกอร รัตนพล ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษ English Camp for MPK สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในห้องเรียนโครงการ Excellent English Class: EEC จากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมความเป็นสากลให้นักเรียนมีความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ค่าย English Camp for MPK ถูกจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของศูนย์ KKUIC Lifelong Learning Center ในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้ผู้รับบริการ โดยในครั้งนี้ มีคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกว่า 100 คน มาร่วมคลาสเรียนภาษาอังกฤษ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน นักเรียนยังได้ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในชีวิตประจำวันอีกมากมาย ได้แก่ กิจกรรม English & Exercise “Zumba dance” นำเข้าสู่บนเรียนภาษาอังกฤษด้วยการออกกำลังกาย กิจกรรม “Let’s Explore our Local Environment” พาทัวร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. สัมผัสธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับการเรียนภาษาอังกฤษและการทำกิจกรรมกลุ่ม

ในช่วงท้ายของกิจกรรมค่าย English Camp for MPK ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับมอบเกียรติบัตร และ Camp Prizes สุดพิเศษจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ KKUIC Lifelong Learning Center อีกทั้งรับชมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจจากชมรมนักศึกษา KKUIC Dance Club ที่มาให้ความสุขน้องๆ เป็นกิจกรรมส่งท้ายก่อนกลับบ้านอีกด้วย

กิจกรรมนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประชากรโลกของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมืองโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาทักษะชีวิตทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในขยายขอบเขตการให้บริการทางวิชาการต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC
Photos by KKUIC Lifelong Learning Center

ข่าวทั้งหมด

Orther Workshop