มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครองอันดับ 4 ของประเทศไทย สาขา Business & Management และอันดับ 5 สาขา Social Sciences ในการจัดอันดับ World University Rankings 2024 by subject

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการจัดอันดับ World University Rankings 2024 ให้เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทยในสาขา Business & Management และอันดับที่ 5 ในสาขา Social Sciences เฉพาะด้าน Politics & International Studies (including Development Studies) โดย Times Higher Education

Times Higher Education หรือ THE เป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกที่มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ ซึ่งประเมินภาพรวมสมรรถนะความสามารถจากภารกิจหลักสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ การสอน สภาพแวดล้อมการวิจัย คุณภาพงานวิจัย อุตสาหกรรม และแนวโน้มด้านความเป็นนานาชาติ โดยในปี 2024 มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจัดอันดับใน World University Rankings by subject ได้เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย ที่มีการสอนในสาขา Business & Management และเป็นอันดับที่ 5 ในสาขา Social Sciences เฉพาะด้าน Politics & International Studies (including Development Studies)

คณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการเรียนการสอนด้าน Business & Management ได้แก่

ตรวจสอบ Rankings สาขา Business & Management ได้ที่ [CLICK]
คณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการเรียนการสอนด้าน Politics & International Studies (including Development Studies) ได้แก่

ตรวจสอบ Rankings สาขา Social Sciences ได้ที่ [CLICK]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดให้อยู่ใน Ranking ดังกล่าว ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการสอนในสาขา Business & Management และ Social Sciences เรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติชั้นนำของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ โดยวิทยาลัยนานาชาติ มข. มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติหลากหลายสาขา รวมถึงด้านการบริหารธุรกิจ และสังคมศาสตร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติของ KKUIC ได้ทาง www.ic.kku.ac.th

หลักสูตรนานาชาติ ในสาขา Business & Management ของ KKUIC:

หลักสูตรด้าน Politics, International Studies และ Development Studies ของ KKUIC:

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปจนถึงประธานกรรมการนโยบายวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และสนับสนุนการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ และร่วมผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นประชากรโลก ผู้พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

ข่าวโดย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวทั้งหมด