ประธานหลักสูตรการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมเสวนาเรื่อง “สาธารณรัฐเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลประโยชน์ อิทธิพล และนัยสำคัญ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00-15:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑภิพร สุพร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “The Republic of Korea in (Continental–) Southeast Asia: Interests, Influences, and Implication: สาธารณรัฐเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลประโยชน์ อิทธิพล และนัยสำคัญ” ซึ่งจัดโดยหน่วยวิจัยด้านประวัติศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑภิพร สุพร ได้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการและล่าม อำนวยความสะดวกในปาฐกถาเรื่อง “South Korea in Southeast Asia” บรรยายโดย ดร. Chiew-Ping Hoo – East Asian International Relations (EAIR) Caucus, Malaysia อีกทั้งยังร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผลประโยชน์ อิทธิพล และนัยสําคัญของเกาหลีใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” อีกด้วย

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “Whether the Future of the Mekong-ROK Cooperation in the Changing Mekong Regional Order? A Perspective from Thailand” ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Korea Foundation (KF) – องค์กรที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ออกสู่ทั่วโลก และโปรโมทด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ในปี 2023 องค์กร KF ได้ดำเนินโครงการวิจัยนี้ โดยใช้รหัสโครงการ No. 2023-PRP-014 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ “สมจริง” ยิ่งขึ้น อีกทั้งตีแผ่จุดยืนของสาธารณรัฐเกาหลี และความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้คำอธิบายเชิงวิชาการ ท่านที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้ สามารถศึกษาได้ทาง POLICY BRIEF : Whither the Future of the Mekong–ROK Cooperation in the Changing Mekong Regional Order? A Perspective from Thailand

Reported by PR & Marketing Team – KKUIC, Asst. Prof. Thapiporn Suporn
Photos by Asst. Prof. Thapiporn Suporn

ข่าวทั้งหมด

Orther Workshop