Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Series ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยรัฐ ในฐานะกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิ International Peace Foundation เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีKKUIC ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานปาฐกถาพิเศษ “Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Series” โดยผู้รับรางวัลโนเบล Prof. Randy W. Schekman, Nobel Laureate for Medicine, จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”
การบรรยายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความปิติยินดีจากผู้เข้าร่วมและผู้จัดงาน บรรยากาศภายในงานมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 ท่าน จากบุคคลภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะเดียวกันท่าน Prof. Randy W. Schekman เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้าน Cell biologist จาก University of California, Berkeley ท่านได้รับรางวัล Nobel สาขาทางการแพทย์ในปี 2013 จากการค้นพบ ฮesicle ที่ใช้ขนส่งสารต่างๆระหว่างเซลล์ เช่น enzymes, hormone, neurotransmitters ซึ่งการค้นพบครั้งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาสาเหตุการเกิดโรคต่างๆมากมาย และยังนำไปสู่การค้นพบการรักษาใหม่ในอนาคต
ทั้งนี้ Prof. Randy ยังเป็นผู้บุกเบิกและเคยดำรงตำแหน่ง editor-in-chief ของวารสารopen-accessชื่อดังระดับโลก—eLife ซึ่งเป็นวารสารอยู่ในระดับเดียวกันกับ the Nature, Cell Press และ Science และ ผู้ก่อตั้ง ASAP องค์กรนานาชาติเพื่อการศึกษาค้นคว้าการรักษาใหม่ในโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)
หลังจบการบรรยาย ตัวแทนจาก วิทยาลัยนานาชาติ มข. ได้มีโอกาส ถามคำถามกับ Prof. Randy W. Schekman ในเส้นความสำเร็จของท่าน อุปสรรค และ ประเด็นของความสังคมวิทยากับการแพทย์ในอนาคต ใจความของคำตอบของความสำเร็จของ Prof. Randy W. Schekman มีแนวทางที่ว่า “ท่านไม่ได้มองว่าวิทยาศาสตร์ จะสำคัญกว่าศาสตร์อื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยเฉพาะปัญหาทางสังคม” การมี courage ที่จะทำ หรือแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเชื่อ“ การแก้ปัญหา เราต้องพยายามหาหลายๆมุมไปเรื่อยๆ วันหนึ่งเราก็จะเจอมุมที่เราแก้ปัญหาได้”
สุดท้ายนี้ กิจกรรมการจัดการบรรยาย เป็นความมุ่งที่ KKUIC ส่งเสริมและบ่มฟักให้กับนักศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษา 4 ปี และรวมถึงยังเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทุกประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการพัฒนาของตนเอง เราควรจะเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุงชีวิตสำหรับคนรุ่นต่อๆไป
วิทยาลัยนานาชาติ มข. เป็นวิทยาลัยนานาชาติฯ ชั้นนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือ ได้รับการยกย่องระดับประเทศว่าเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในปี 2568 เสริมสร้างพลังแก่ประชากรโลกและสร้างเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนผ่านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาชุมชน ที่มีคุณภาพ

Reported by PR & Marketing Team, KKUIC
Photos by Thanasak Kabsoi

ข่าวทั้งหมด